NHẬP KHẨU PHÂN BÓN

Đăng lúc 08:43:25 30/10/2018

PHÂN BÓN, NHẬP KHẨU, PHÂN BÓN GỐC

 

THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG NHẬP KHẨU PHÂN BÓN NĂM 2017

VÀ TÍNH ĐẾN 15/10/2018

 

            Phân bón DAP

Theo số liệu thống kê của Tổng Cục Hải quan tính đến 15/10/2018 tổng khối lượng nhập khẩu DAP là 484.027 tấn giảm 28% so với cùng kỳ năm 2017 là 205.794 tấn. Khối lượng nhập khẩu 15 ngày đầu tháng 10/2018 là 28.423 tấn tăng 61% so với cùng kỳ năm 2017 là 10.817 tấn, cụ thể:

Đơn vị tính: Tấn

Thời gian 

Khối lượng

Chênh lệch so với 2017

Tỷ lệ chênh lệch

Năm 2016

Năm 2017

Năm 2018

Tháng 1

32.483

95.324

43.275

-52.409

-55%

Tháng 2

65.644

65.273

19.898

-45.375

-70%

Tháng 3

111.518

94.085

83.541

-10.544

-11%

Tháng 4

41.319

59.625

71.002

+11.377

+19%

Tháng 5

81.324

65.011

35.037

-29.974

-46%

Tháng 6

57.341

63.206

52.922

-10.284

-16%

Tháng 7

87.021

132.282

44.370

-87.912

-66%

Tháng 8

17.739

130.014

55.590

-74.424

-57%

Tháng 9

37.601

2.607

49.969

+47.362

+1.817%

Tính đến 15/10

25.876

17.606

28.423

+10.817

+61%

Tổng hết 15/10

557.866

725.033

484.027

-205.794

-28%

Tháng 10

83.368

73.598

-

-

-

Tháng 11

89.099

63.449

-

-

-

Tháng 12

101.188

36.869

-

-

-

Tổng 12 tháng

805.645

881.343

-

-

-

 

                                                                                         Nguồn:  Hải quan Việt Nam

 

 

Phân bón NPK

Tính đến 15/10/2018 tổng khối lượng nhập khẩu NPK là 382.950 tấn giảm 4,6% so với cùng kỳ năm 2017 là 18.401 tấn. Khối lượng nhập khẩu 15 ngày đầu tháng 10/2018 là 13.803 tấn tăng 34% so với cùng kỳ năm 2017 là 3.488 tấn, cụ thể:

 

Thời gian

Khối lượng

Chênh lệch

Tỷ lệ

 

Năm 2017

Năm 2018

Tháng 1

20.617

23.823

3.206

16%

Tháng 2

47.472

23.309

-24.163

-51%

Tháng 3

54.224

40.549

-13.675

-25,2%

Tháng 4

49.688

53.152

+3.464

+7%

Tháng 5

54.615

53.990

-625

-1%

Tháng 6

53.010

59.179

+6.169

+12%

Tháng 7

54.458

39.082

-15.376

-28%

Tháng 8

30.496

46.779

+16.283

+53%

Tháng 9

26.456

29.284

+2.828

+11%

Tính đến 15/10

10.315

13.803

+3.488

+34%

Tổng hết 15/10

401.351

382.950

-18.401

-4,6%

Tháng 10

23.715

-

-

-

Tháng 11

22.235

-

-

-

Tháng 12

38.044

-

-

-

Tổng

475.030

-

-

-

 

          Nguồn Hải quan Việt Nam

Phân bón Ure

Tính đến 15/10/2018 tổng khối lượng nhập khẩu Ure là 402.130 tấn tăng 3% so với cùng kỳ năm 2017 là 10.783 tấn. Khối lượng nhập khẩu 15 ngày đầu tháng 10/2018 là 30.737 tấn giảm 8% so với cùng kỳ năm 2017 là 2.503 tấn, cụ thể:

Thời gian

 

Khối lượng

Chênh lệch

 

Tỷ lệ

 

Năm 2017

Năm 2018

Tháng 1

31.578

19.947

-11.631

-37%

Tháng 2

89.186

16.874

-72.312

-81%

Tháng 3

78.719

44.745

-33.974

-43%

Tháng 4

18.872

133.955

+115.083

+610%

Tháng 5

24.327

23.579

-748

-3%

Tháng 6

5.180

47.791

+42.611

+823%

Tháng 7

51.175

47.824

-3.351

-7%

Tháng 8

21.240

23.720

2.480

+15%

Tháng 9

37.830

12.958

-24.872

-66%

Tính đến 15/10

33.240

30.737

-2.503

-8%

Tổng hết 15/10

391.347

402.130

+10.783

+3%

Tháng 10

69.514

-

-

-

Tháng 11

47.941

-

-

-

Tháng 12

19.082

-

-

-

Tổng

494.644

-

-

-

 

 

Phân bón SA

Tính đến 15/10/2018 tổng khối lượng nhập khẩu SA 748.543 tấn giảm 14% so với cùng kỳ năm 2017 là 123.336 tấn. Khối lượng nhập khẩu 15 ngày đầu tháng 10/2018 là 31.926 tấn giảm 45% so với cùng kỳ năm 2017 là 25.272 tấn, cụ thể:

 

Thời gian

 

Khối lượng

Chênh lệch

 

Tỷ lệ

 

Năm 2017

Năm 2018

Tháng 1

109.064

66.873

-42.191

-39%

Tháng 2

80.585

58.170

-22.415

-28%

Tháng 3

110.380

128.049

17.669

16%

Tháng 4

77.580

72.968

-4.612

-6%

Tháng 5

87.620

70.625

-16.995

-19%

Tháng 6

88.184

85.965

-2.219

-3%

Tháng 7

112.102

71.408

-40.694

-36%

Tháng 8

65.063

75.580

+10.517

+16%

Tháng 9

83.648

86.979

+3.331

+4%

Tính đến 15/10

57.653

31.926

-25.272

-45%

Tổng hết 15/10

871.879

748.543

-123.336

-14%

Tháng 10

103.173

-

-

-

Tháng 11

91.609

-

-

-

Tháng 12

115.494

-

-

-

Tổng

1.124.502

-

-

-

            Nguồn: Hải quan Việt Nam

 

0918592088