DAP tinh khiết (21 %Nito, 53 % P2O5)

Qui Cách: 25kg/bao, 8 kg/bao
Công Thức: (NH4)2HPO4

+ N        :21%

+P2O5     :53%

Ngoại Quan: Tinh thể trắng
Ứng Dụng: Phân bón lá và các ngành công nghiệp khác
Xuất Xứ: Trung Quốc

0918592088